NYHEDSBREV nr. 8

 
 
Sidst der blev udsendt et nyhedsbrev regnede vi med at være færdige med at besøge erhvervsdrivende den 11. november. Alle aftaler var dog ikke helt i hus den dato. Vi har også fundet en halv snes nye vi gerne vi kontakte, - og vi tror stadig vi når ca. 1,5 mio. Næste deadline er 4. dec.
 
Forslaget om at sende vore kommunalpolitikere ”en lille venlig hilsen” er ført ud i livet. To kreative tøser, - Jane og Bodil, har fremstillet 30 stk.” venlige hilsner” . En til hver politiker, dvs. 27 stk. samt til tre personer i forvaltningen, som vi har haft møde med, - herunder kommunaldirektør Lars Møller. Som I kan se på billedet, er der ud over Fælleshuset, der rejser sig når man åbner folderen, indlagt et lille følgebrev, et flag samt et stykke Blomme i Madeira. Vi håber de nyder det, lægger mærke til det - og husker os!
 
Jane og Bodil afleverede en hel kasse fyldt med breve mandag d. 17. Byrådsmødet holdtes tirsdag d. 18. kl. 17.00.
 
Vi har også en anden nyhed under opsejling. I forbindelse med den sponsoraftale der er lavet med Genfa indgår der en slags noget for noget aftale. Vi hjælper med at sælge træpiller, mod at få et aftalt beløb pr. ton. Den endelige afsløring af aftalen finder sted på julemarkedet i Ejsing/Egebjerg hallen på søndag, - så kig indenfor. Se aftalen her og print den ud ved at klikke på printeren i aftalen
 
I øvrigt håber vi, at ideen fra Genfa kan inspirere og være med til at sætte tanker og fantasien i sving hos flere. Fælleshusudvalget lægger meget vægt på, at erhvervssponsorerne, ud over et skilt, virkelig får noget ud af sponsoratet, - på den ene eller anden måde.
 
Det nye LAG Struer/Holstebro har første ansøgningsrunde i februar. Her er vi selvfølgelig med.
 
På udvalgets vegne.
 
Svend
      

Nyhedsbrev nr. 7 2. oktober 2014

 
Som de fleste nok er bekendt med, så stod indsamlingsbarometret på 1,1 mio. ved sportsfestens afslutning.
 
Står det så stille nu, har nogen spurgt. Nej selvfølgelig ikke.
 
Der er udsendt et brev til samtlige erhvervsdrivende, som har reklamer opsat i Hallen. Ud over brevet er der indlagt en oversigt over de sponsormuligheder, lige fra 2.500 kr. til 100.000 kr.
 
Af brevet fremgår det, at der aflægges et besøg inden 3 uger.
 
Når vi har afsluttet besøgene, håber vi målet på 1,5 mio. er nået.
 
Sideløbende med, at nogle af udvalgets medlemmer besøger erhvervsdrivende, arbejdes der med ”en lille venlig hilsen” som vi agter at tilsende samtlige byrådsmedlemmer i Holstebro Kommune.
 
Og hilsnen er venlig, - og minder dem om vores projekt.
 
Andre i udvalget går i gang med at udrede hvilke fonde det vil være aktuelt at sende en ansøgning til, og hvornår.
 
Den allerførste ansøgning der skal skrives er til LAG Struer/Holstebro, som det kommer til at hedde fra 1. januar 2015. Herfra håber vi selvfølgelig at få et blåt stempel, samt tilsagn om et væsentligt beløb allerførst i det nye år.
 
Står vi med et indsamlet beløb på 1,5 mio. samt tilsagn fra LAG, så har vi gode forudsætninger når vi skal søge andre fonde.
 
Afslutningsvis vil udvalget gerne sige tak for den positive modtagelse vi har fået i forbindelse med indsamlingen. Det lunede og opmuntrede, - ja ligefrem overraskede, når nyankomne tilflyttere gav et tilsagn uden tøven. Tak, - og velkommen til sognet .
 
På udvalgets vegne.
 
Svend Ebbesen

Ejsing Fælleshus Nyhedsbrev nr. 6

Så er det nu der skal kæmpes. 
 
Informationsfolderen er på vej ud. De første er lagt i postkasserne og de sidste lægges i her i løbet af weekenden. Vi håber den vil blive godt modtaget og studeret grundigt. Der er lagt vægt på at den skal tage sig professionel ud, samt være informativ på en forståelig måde.
 
Der er indlagt en tilsagnserklæring i folderen. Så hvis man har bestemt sig for at give tilsagn om et beløb, så har man mulighed for selv at udfylde blanketten og lægge den i forsamlingshusets postkasse. Postkassen bliver tømt dagligt.
 
Men ellers vil I alle blive besøgt i tidsrummet indtil 17. August.
 
Ca. 20 indsamlere, udvalget incl., har meddelt at ville medvirke. Der forestår nogle travle uger, da mere end 400 husstande skal besøges, og sommerferien vil lave nogle ”huller” med hensyn til at træffe jer hjemme. 
 
Den omdelte folder svarer ikke på alle tænkelige spørgsmål. Men på mandag mødes alle indsamlere, og her får man udleveret en fakta mappe. Så der er mulighed for at svare de af jer ”der gerne vil vide mere”.
 
Vi har haft et nummer 2 møde med forvaltningen i Holstebro Kommune. Det har endnu ikke givetnoget tilsagn om, at bevilge støtte til projektet i 2015. Men vort suverænt bedste argument vil være et solidt indsamlingsresultat, der håndgribelig viser, at det her er noget vi vil. Det gælder ikke bare kommunen, - men også LAG, og andre fonde.
 
Vi har også en anden udfordring vi skal have fundet en løsning på snarest.
 
Dagbladet er betydelig mindre tilbøjelig til at omtale og fortælle om det der sker her i Ejsing, end Skive Folkeblad er. Vi er glade hver gang Skive Folkeblad er på pletten for at fange gode nyheder og begivenheder herfra (og dem er der faktisk ret mange af), men de fleste af Holstebro Kommunes politikere bor altså på den anden side af Handbjerg bakke, - og dem når bladet ikke. 
 
Hvis der er en for dårlig dækning af vort område i Dagbladet, så tror politikere fra Handbjerg Bakke og ud til Vesterhavet ikke der sker noget her i Ejsing, og det er selvsagt til ugunst for vort gode projekt. Det skal projektgruppen lave om på. Deres nysgerrighed skal vækkes og de skal informeres, - så vi er til stede i deres bevidsthed.
 
Der er således nok at tage fat på. Vi er på en gang både glade, lidt nervøse og spændte. Men kampgejsten fejler ikke noget. Det er nu det skal briste eller bære. Hjælp os med at det bærer!
 
Med venlig hilsen
 
Projektgruppen.
 
P.S. De næste 6 uger vil der komme korte nyhedsbreve ca. ugentligt.
 
Udsendt 3. juli 2014.

Ejsing Fælleshus

Oplysning om ansøger.

 
Ansøger er et sammenrend af flere foreninger og institutioner. Ejsing beboerforening, Ejsing Forsamlingshus, Ejsing Friskole og Pasningsdel, Ejsing KFUM og KFUK, Ejsing Boldklub, Ejsing/Egebjerghallen, Ejsing Fritidsklub samt Ejsing Landsbylaug. Projektets opstart er foranlediget af Ejsing Landsbylaug, men det er det nedsatte udvalg der er ansvarlig for projektets udvikling og gennemførelse. Stort set alle nævnte er repræsenterede i udvalget.
 
Foreningerne har selvsagt forskellige formål, men et fælles behov for lokaler til udøvelse af deres aktiviteter.
 

Formålet med projektet.

 
Projektets formål er, at forbedre levevilkårene for alle aldersgrupper i sognet, samt at forbedre vilkårene for foreningernes mangeartede aktiviteter. Aktivt at skabe udvikling, - i stedet for at affinde sig med afvikling.
 
Dette søges fremmet ved at tilvejebringe nye og bedre fritidsfaciliteter og mødesteder for både børn, unge og voksne.
 
Der lægges vægt på motion og bevægelse, både indendørs og udendørs, samt mulighed for oplevelse, dannelse, læring, kreativ udfoldelse, afholdelse af festlige begivenheder og socialt samvær.
 
Der lægges ligeledes vægt på, at give kirkelig og kulturelle foreninger de bedst mulige rammer, så det hele menneske tilgodeses.
 

Baggrunden for projektet, projektets relevans.

 
Ejsing og Egebjerg ligger i et landbrugs og naturområde, - mellem fjorden og tørvemosen og den bagved liggende Havris hede. Geografisk mellem Holstebro og Skive. Ejsing/ Egebjerg området er et yderområde. Det er det ikke blevet på grund af den sidste kommunesammenlægning. Det var det sådan set også da man i sin tid havde sit eget sogneråd. Måske netop af den grund, har der været en lang tradition for at tage et nødvendigtansvar og løfte i flok, - helt fra dengang da man byggede diget ud mod fjorden i 1877. 
 
Man kan på en måde sige, at det ofte har været ”nødvendighedens lov” der har drevet og præget udviklingen i sognet. I den sidste generation gælder det opførelse af Ejsing/Egebjerg hallen, etablering af Ejsing Seniorboliger, etablering af Ejsingstierne, oprettelse af Ejsing Friskole, opførelse af Ejsings flis fyrede varmeværk og her sidst anlæggelse af Skovlegeplads og Fitness bane.
 
Der er mange selvstændig erhvervsdrivende i området, hovedparten enkeltmandsvirksomheder. De øvrige er det man kunne kalde ”de gamle erhverv”, såsom smed, murer, tømrer, mekaniker og dagligvarehandel. Der er også en entreprenør som bl.a. høster tækkerør samt udfører vandløbsvedligehold og naturpleje. En maskinstation og tre vognmænd. Herudover er der genbrugsvirksomheden Genfa og fjerkræslagteriet Rose Poultry med 500 arbejdspladser.
 
Der er knap 900 indbyggere i sognet.
 
Herregården Landting, der i dag er mindre end en skygge af sig selv, blev i sin tid opsplittet i utallige husmandssteder. Mere end 200 leverandører var der til Ejsing mejeri i 1950. De er i dag nedlagte landbrug eller fritidslandbrug, ofte overtaget af yngre familier med trang til frisk luft, hestehold og udsyn. Nyopførelser af boliger, finder i dag væsentligst sted på de nedlagte husmandssteder, - især langs fjorden. Der er ikke tomme huse i byen eller det åbne land.
 
Generelt har byggestilen i sognet været præget af mådehold. Et nødvendigt mådehold, idet afkastene fra husmandsstederne, fiskeriet i fjorden eller arbejdet i tørvemosen ikke rakte til mange arkitektoniske finurligheder. Der findes ikke mange pompøse bygninger. Den eneste er vel i virkeligheden kirken. Ejsing Kirke står tilbage, - som det eneste fysiske vidne om Landtings storhedstid.
 
I forbindelse med oprettelsen af Ejsing Friskole i 2012, blev der taget kontakt til alle bygningsadministrerende bestyrelser i Ejsing og Egebjerg, med henblik på en afklaring af, hvilke fremadrettede overvejelser de respektive bestyrelser gjorde sig. Det drejede sig om Forsamlingshuset, Missionshuset, Friskolen, Menighedsrådet samt Ejsing/Egebjerg hallen.
 
Henvendelsen afslørede, at alle stod over for at skulle foretage en eller anden bygningsmæssig forandring i nær fremtid. Hallen mangler i særdeleshed depotfaciliteter. Ejsing forsamlingshus, der har en ca. 100 årig historie, står over for en udskiftning af tag og vinduer. Dele af køkkenet trænger til opdatering. Forsamlingshusets beliggenhed klods op ad den tungt og meget trafikerede Geddalvej, er desuden langt fra ideel. 
 
I forbindelse med opførelsen af den nye børnehave, blev boldklubbens klublokaler, baderum, og depotfaciliteter nedrevet, og er erstattet af midlertidige løsninger. 
 
Ejsing Landsbylaug forestod beskrivelse af afklaringen.
 
Afklaringen affødte dannelse af en arbejdsgruppe, sammensat af repræsentanter fra de nævnte bygningsadministrerende bestyrelser. Arbejdsgruppen havde til opgave at fremkomme med et projekudkast til et samlet byggeri i en eller anden sammenhæng med Ejsing/Egebjerg hallen.
 
Opstarten af Friskolen samt etablering af Skovlegepladsen trak dog så meget på økonomien og de frivillige hænder, at projektet blev skrinlagt i første omgang. Processen er imidlertid genopstartet i efteråret 2013. Denne gang med repræsentanter fra foreninger og brugergrupper i projektudvalget. Nogle er dog gengangere.
 
Projektgruppen har brugt en del tid på at drøfte behov, indhold og ønsker i forhold til det nye byggeri.
 

Drømmen.

 
Vi har en drøm. En drøm om en bygning og nogle lokaler vi kan drage nytte af, glædes ved og være lidt stolte af. En drøm om at skabe noget der har betydning for stedets udvikling de næste 20 år frem. En drøm om, arkitektonisk, at kunne forene det enkle og det mådeholdende med det unikke.
 

Eftertanken.

 
Den nye bygning skal have husrum og hjerterum. Vi mennesker er forskellige. Vi kan have forskellige interesser, evner og livssyn. Vi kan komme i huset i forskellige livssituationer. Når vi går ”inden for murene”, går vi ind ad den samme indgang. Men inden for murene skal der være plads til den enkeltes identitet, og der skal være respekt om den situation den enkelte kommer der i. Med andre ord. Der skal være ro til en mindesammenkomst efter en begravelse i forsamlingslokalet, - samtidig med at der spilles en håndboldkamp i hallen. Og der skal kunne spilles bob i forsamlingslokalet, - samtidig med, at der afholdes et møde i klublokalet. Sådan skal bygningen indrettes.
 

Det mere konkrete.

 
Der skal være en fælles indgang til centret, med plads til at ”mødes”.
 
Forsamlingslokalet (170 pers.) skal også kunne bruges til opvarmning, gymnastik, dans, bob m.m. Lokalet skal kunne rum opdeles, være lyse og gerne have udsigt mod syd.
 
Et møderum på 25 m2 . Skal kunne bruges til flere ting.
 
Der skal være garderobe, entre og toiletter.
 
Nuværende kiosk og cafeteria flyttes ned i stueplan. 
 
Nuværende kiosk og cafeteria skal finde anden anvendelse, f.eks. som fitness, møde eller, legerum, cafeteria/udsigtsplads.
 
Et industrikøkken, excl. inventar. Dels kan noget af inventaret fra det gamle forsamlingshus genanvendes, og dels er det ikke endelig besluttet hvor veludstyret køkkenet skal være.
 
Kiosk og kontor til centerleder skal være tæt på køkkenet.
 
Kiosken skal være både ud og indadvendt.
 
Cafeteria/mødested(er) skal være nært sammenhængende med kiosk, køkken og kontor til centerleder.
 
Depotrum til hallen, depotrum til EBK udendørs, samt depotrum til borde/stole fra forsamlingslokalet.
 
Depotskabe til dagpleje o.a.
 
Fitnesslokale, gerne med individuel indgang (nøgle)
 
Ingen fodboldstøvler på indendørs fællesarealer!
 
Byggestilen skal gerne harmonere med de omkringliggende bygninger.
 
Byggesum incl. arkitekt excl. moms max. 7,2 mio. Målsætningen for privat indsamling er 1,5 
 
mio. kr.
 

Ønsketænkningen.

 
Handicapvenligt.
 
Scenefaciliteter.
 
Mulighed for overnatning.
 
Storskærm/biograf.
 
Der er udarbejdet skitseforslag af Arkitektfirmaet Genistregerne.
 
Der er desuden udarbejdet budget og finansieringsforslag.
 

Målgruppen

 
Projektets målgruppe er i al ubeskedenhed alle sognets beboere. Mere konkret er det de foreninger og institutioner der nævnes indledningsvis. Private fester og børnefødselsdage henlægges også naturligt til stedet.
 
Herudover huser hallen allerede Nytårskoncert, Jyske mesterskaber i bob, idrætsstævner, en årlig due udstilling, Hop og Rul m.m.
 
Turister i nærtliggende sommerhusområder og lystbådehavne kan være nye målgrupper.
 
De nye faciliteter tænkes også evt. at kunne huse liberale erhverv.
 

Aktiviteter.

 
Det er i høj grad de nævnte foreningers og institutioners formål, der udgør og vil udgøre aktiviteterne i både nuværende og kommende rammer.
 
Hallen/Centret tager også selv initiativer, som f.eks. Nytårskoncert, Hop og Rul, Julemarked m.m. 
 

Formidling.

 
Ud over, at centret er kendt af hver mand i sognet, skal der af allerede eksisterende hjemmeside fremgå aktivitetskalender, lokalernes aktivitets og anvendelsesmuligheder, samt prisoversigt på leje af de forskellige faciliteter.
 
I feriesæsoner kan der tænkes arrangeret ad.hoc. ”Legedage” hvis vejret er mest til indendørsaktiviteter. Sommerhusområderne Handbjerg Strand, Livbjerggård, Ejsingholm, og Hostrup Strand samt Handbjerg Marina og Gyldendal Havn ligger inden for en radius af 10 km.
 
Denne aktivitet skal ligeledes fremgå af hjemmesiden. Henvisning af hjemmesiden skal optræde i eksisterende turistinformation.
 

Forventet effekt 

 
Stilstand er tilbagegang. Det ved enhver der driver erhverv og det ved enhver der har med foreningsarbejde at gøre, og det ved, - om nogen, enhver der har med landdistriktsudvikling at gøre. Ingen tiltrækkes af steder hvor der intet sker. Stilstand er begyndelsen på en negativ udvikling
 
Dette projekt er en i rækken af ”nødvendige” projekter i Ejsing, og vil i meget høj grad bidrage til en positiv udvikling og fastholde området som et attraktivt og godt sted at bo og leve, for både børn, unge og ældre. Give mulighed for ro, - men også aktivitet og fællesskab, - for både nuværende og nye beboere.
 
Projekt vil desuden medvirke til fastholdelse af arbejdspladser på skolen, og i børnehaven samt i dagligvareforretningen.
 
Det nye center åbner også muligheder for nye arbejdspladser.

Nyhedsbrev nr. 4

Så oprandt dagen d. 17. februar 2014. Skulle nogen have glemt det, så var det dagen, hvor de to arkitektfirmaer Genistregerne og Hvam Arkitektkontor skulle fremlægge hver deres forslag til det fremtidige fælleshusbyggeri ved hallen. 
 
Udvalget har været meget spændte på at se resultatet. 
 
Hvam Arkitektkontor fremlagde deres forslag kl. 15.30 og Genistregerne deres kl. 18.00. 
 
Udvalget fik forelagt 2 særdeles velgennemtænkte forslag, der i meget høj grad imødekommer de krav og ønsker til lokaler og funktionalitet, som udvalget havde opstillet, - og det er vi selvsagt glade for. 
 
Selv om arkitekterne har arbejdet inden for beskedne økonomiske rammer, har begge forsøgt at give stedet et arkitektonisk løft.
 
Forslagene er imidlertid ret forskellige, - og det er vi faktisk også glade for. Ikke fordi det nødvendigvis gør valget lettere, men fordi det så er projektet og ikke personer, der skal vælges imellem. 
 
Begge forslagene holdt sig i nærheden af de fastsatte 8 mio. kr. incl. moms og arkitekthonorar. 
 
Efter fremlæggelsen var der en del spørgsmål, der rejste sig, og der piblede også nye ideer frem, - og sådan skal det også være. 
 
Opgaven for os bliver nu at vælge det spor, vi vil fortsætte ud af, - det projekt, vi vil arbejde videre med. Det gør vi ved at gå hjem og læse på lektien, og hver især sætte plusser og minusser ved forslagene. Så mødes vi igen torsdag. d. 6 marts, hvor vi så sandsynligvis vil træffe en afgørelse. 
 
Afslutningsvis vil vi gerne sige tak til arkitekterne. Vi fornemmede et stort engagement i projektet, - på trods af at aflønningen kun var…. ja, tak. 
 
På udvalgets vegne. 
 
Svend

Underkategorier

Leveret af lm-hjemmesider.dk